Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Nederland stoot daarbij volgens Wiebes in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.

84 terawattuur elektriciteit
Concreet is in het definitieve Klimaatakkoord vastgelegd dat er wordt gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, te weten zon en wind, tot 84 terawattuur. Dit betekent dat 70 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie (red. 120 terawattuur, bron: CBS) hernieuwbaar zal zijn na 2030.

Nog altijd 35 terawattuur
Wind op land en zon-pv (red. hernieuwbaar op land) zijn ook in het definitieve Klimaatakkoord goed voor 35 terawattuur in 2030. Wel is daarbij de kanttekening dat er door extra elektrificatie, in andere sectoren dan de elektriciteitssector, mogelijk meer hernieuwbare elektriciteit nodig is. Het kabinet schrijft hierover in het Klimaatakkoord het volgende: ‘Het huidige ambitieniveau zal dan verhoogd worden, mits de juiste randvoorwaarden alsdan kunnen worden ingevuld. Om op deze extra vraag voorbereid te zijn, is het wenselijk dat hier de benodigde voorbereidingen worden getroffen, bijvoorbeeld door het reserveren van de benodigde ruimte.’